مطالب توسط َAraZ

قطعات کمپرسورهای اسکرو

انواع واحدهای هواساز AERZEN ساختکشور آلمان :  : MODEL  VMX 22R VMX 45RD VMX 75RD VMX 110RD VMX 160RD VMX 250RD       انواع واحدهای هواساز ROTORCOMP ساختکشور آلمان :     : MODEL EVO 2 EVO 3 EVO 6 EVO 9 EVO 15 EVO 28   انواع آنلودر (Intake Valve) با برند VMC ساخت […]

نصب کمپرسور با تجهیزات

نقشه نصب کمپرسور با تجهیزات جانبی :     تذکر : ترتیب استقرار تجهیزات در عملکرد آنها مهم بوده و حتما باید محل صحیح در جانمائی رعایت گردد.