طراحی و ساخت مخزن هوای فشرده بر اساس استاندارد معتبر جهانی این تکنولوژی مطابق با ASME SEC8 و رعایت کلیه موازین این استاندارد محصولی بسیار ایمن و   قابل اطمینان در اختیار شما قرار می دهد. تکنولوژی استفاده از این سری محصولات استاندارد خاص خود را تبعیت می کند که توجه بسیار دقیق این مجموعه به تمام این استانداردها محصولی زیبا، مطمئن و متمایز را به شما هدیه نموده است که دارای پایه، تخلیه، سوپاپ اطمینان، شاخص فشار ودما، دریچه های نفررو و قلاب است.

tank1Tank-map

مدل ظرفیت
(liter) 
ابعاد
(mm)
اتصالات
(inch)
وزن
(kg)
A B C D E F a-b c d e f
TK 500 ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ ۶۳۰ ۱۵۰ ۶ ۶ ۱ ۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۳۰۰
TK 1000 ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۸۵۰ ۹۰۰ ۲۰۰ ۶ ۸ ۱ ۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۴۲۰
TK 1500 ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۸۵۰ ۱۱۰۰ ۲۰۰ ۸ ۸ ۱۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۵۵۰
TK 2000 ۲۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۸۵۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰ ۸ ۸ ۲ ۱/۲ ۱/۲ ۳/۴ ۱/۲ ۷۰۰
TK 3000 ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۳۰۰ ۱۳۰۰ ۲۵۰ ۸ ۱۰ ۲۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۳/۴ ۱/۲ ۹۰۰
TK 5000 ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۴۰۰ ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۱/۲ ۱/۲ ۱ ۳/۴ ۱۵۰۰
TK 8000 ۸۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۴۰۰ ۱۸۰۰ ۴۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۱/۲ ۱/۲ ۱ ۳/۴ ۲۱۰۰
TK 10000 ۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۴۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰ ۱۲ ۱۵ ۴ ۱/۲ ۱/۲ ۱ ۳/۴ ۲۵۰۰

Standard  : ASME See.8div.1

Working Pressure  : ۷-۱۳bar

Test Pressure : 18bar