کابل مناسب کمپرسورهای اسکرو

کابل کمپرسور بصورت مستقیم از تابلوی اصلی و بدون انشعاب و از جنس معتبر انتخاب تا پای کمپرسور کابل کشی گردد.

۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰ ۷۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰ ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۰
A A A A A A A A A A A A A A A A
۵ ۷ ۱۵ ۲۷ ۱٫۵
۶ ۸ ۱۲ ۲۵ ۳۶ ۲٫۵
۶ ۸ ۱۰ ۱۳ ۲۰ ۴۰ ۴۶ ۴
۵ ۶ ۶٫۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۵۸ ۵۸ ۶
۵ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۳ ۵۰ ۷۷ ۷۷ ۱۰
۸ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۶ ۱۷ ۲۰ ۲۲ ۲۶ ۳۲ ۴۰ ۵۳ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۶
۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۲۰ ۲۵ ۲۷ ۳۱ ۳۵ ۴۱ ۵۰ ۶۲ ۸۳ ۱۲۵ ۱۳۰ ۱۵۰ ۲۵
۱۷ ۱۸ ۲۱۰ ۲۴ ۲۸ ۳۴ ۳۸ ۴۳ ۴۹ ۵۷ ۶۹ ۸۶ ۱۱۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۳۵
۲۳ ۲۵ ۲۸ ۳۲ ۳۸ ۴۶ ۵۲ ۵۸ ۶۶ ۷۸ ۹۳ ۱۱۷ ۱۵۶ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵ ۵۰
۳۳ ۳۶ ۴۱ ۴۷ ۵۵ ۶۶ ۷۴ ۸۳ ۹۵ ۱۱۱ ۱۳۳ ۱۶۶ ۲۲۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۷۰
۴۵ ۵۰ ۵۶ ۶۴ ۷۵ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۲ ۱۲۹ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۲۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۹۵
۵۵ ۶۷ ۶۹ ۸۹ ۹۲ ۱۱۱ ۱۲۳ ۱۳۹ ۱۵۹ ۱۸۵ ۲۲۲ ۲۷۸ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۱۲۰
۶۶ ۷۳ ۸۲ ۹۴ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۴۷ ۱۶۵ ۱۸۹ ۲۲۰ ۲۶۴ ۳۳۰ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۱۵۰
۷۸ ۸۷ ۹۸ ۱۱۲ ۱۳۱ ۱۵۷ ۱۷۴ ۱۹۶ ۲۲۴ ۲۶۷ ۳۱۴ ۳۹۳ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۱۸۵
۸۷ ۹۷ ۱۰۹ ۱۲۴ ۱۴۵ ۱۷۴ ۱۹۴ ۲۱۸ ۲۴۹ ۲۹۱ ۳۴۹ ۴۳۷ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۲۴۰
۹۹ ۱۱۰ ۱۲۴ ۱۴۱ ۱۶۵ ۱۹۸ ۲۲۰ ۲۴۸ ۲۸۳ ۳۳۱ ۳۹۷ ۴۹۶ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۳۰۰

 

ستون عمودی سمت چپ : شماره کابل

ستون افقی بالا : مسافت تابلو برق اصلی کارخانه تا پای کمپرسور

خانه های میانی : مقدار حداکثر آمپر مصرفی کمپرسور

 

با توجه به اینکه آمپر مصرفی دو برابر کیلو وات موتور در نظر گرفته می شود می توان سایز کابل مناسب را برآورد کرد.

مثال : کابل شماره ۵۰ در فاصله ۲۰۰ متر قادر به تحمل ۱۱۷ آمپر می باشد.