نصب کمپرسور با تجهیزات

نقشه نصب کمپرسور با تجهیزات جانبی :

 Scan1 - Copy - CopyG

 

تذکر : ترتیب استقرار تجهیزات در عملکرد آنها مهم بوده و حتما باید محل صحیح در جانمائی رعایت گردد.