نقشه نصب کمپرسورهای اسکرو  همراه با تجهیزات جانبی :

 

Map Araz Yel Sahand Co

 

 

تذکر : ترتیب استقرار تجهیزات در عملکرد آنها مهم بوده و حتما باید محل صحیح در جانمائی رعایت گردد.